Kategorier

Der tages forbehold for afgiftsændringer, taste- og trykfejl samt udsolgte varer

 

1.1 Disse standard salgs- og leveringsbetingelser gælder, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale mellem de berørte parter. Eventuelle betingelser fra købers side, som strider mod disse almindelige salgsbetingelser, er ikke bindende for LAURIDSEN GROUP APS, medmindre LAURIDSEN GROUP APS har erklæret sig indforstået med dem og skriftligt bekræftet disse vilkår.

1.2 De internationale handelsklausuler angivet i ”Incoterms 2010” skal gælde mellem LAURIDSEN GROUP APS og køber.

 

2. Bestilling

2.1 LAURIDSEN GROUP APS har først accepteret en ordre, når skriftlig ordrebekræftelse eller anden udtrykkelige skriftlig bekræftelse er fremsendt til køber.

2.2 Hvis LAURIDSEN GROUP APS’s ordrebekræftelse ikke svarer til købers ordre, skal køber straks reklamere.

Hvis dette ikke sker, er køber bundet af indholdet i ordrebe-kræftelsen.

2.3 Tilbud, proforma fakturaer og lignende er ikke bindende for LAURIDSEN GROUP APS.

2.4 Annullering eller ændring af ordrer er ikke accepteret, før LAURIDSEN GROUP APS har bekræftet dette skriftligt. I tilfælde af annullering eller ændring af ordrer skal køber erstatte LAURIDSEN GROUP APS alle rimelige omkostninger i forbindelse hermed.

 

3. Leveringsbetingelser

3.1 Alle leverancer fra LAURIDSEN GROUP APS er EXW Vordingborg, Danmark (Incoterms 2010).

3.2 LAURIDSEN GROUP APS forpligter sig til at træffe passende foran-staltninger til at levere til tiden. Skulle der alligevel opstå en forsinkelse, er LAURIDSEN GROUP APS berettiget til at udskyde leveringstidspunktet i op til 30 dage, uden at køber er berettiget til at annullere ordren. En forsinket leverance berettiger ikke køber til at kræve erstatning.

 

4. Skat og afgift

4.1 Ud over købsprisen skal køber betale skat, afgift eller told for de købte varer samt eventuelle nødvendige udgifter i forbindelse med godkendelse af de købte varer.

 

5. Priser

5.1 LAURIDSEN GROUP APS forbeholder sig ret til at ændre priserne, indtil en endelig ordrebekræftelse er blevet udstedt. LAURIDSEN GROUP APS forbeholder sig også ret til at ændre priserne på bekræftede ordrer i tilfælde af ændringer i produktionsomkostninger, gager/lønninger, udgifter til materiale, underleverancer, valutakurser, udgifter pålagt af offentlige myndigheder og den officielle diskonto.

 

6. Betalingsbetingelser

6.1 Betaling skal ske senest på leveringstidspunktet EXW Vordingborg, Danmark (Incoterms 2010), medmindre andet er udtrykkeligt skriftlig aftalt.

6.2 Hvis betalingen er forsinket, er LAURIDSEN GROUP APS berettiget til at beregne sig et rentetillæg på 2% i rente på købsprisen per påbegyndt måned og tilbageholde alle frem-tidige forsendelser. Ved forsinket betaling har LAURIDSEN GROUP APS ret til at kræve, at køber betaler alle rimelige omkostninger i forbindelse med juridiske og/eller ikke-juridiske skridt taget med henblik på at opkræve betaling.

6.3 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger i forbindelse med eventuelle modkrav, som LAURIDSEN GROUP APS ikke på forhånd skriftligt har accepteret.

6.4 Såfremt køber ikke overtager levering af forsendelser eller delforsendelser, som er klar til levering på den aftalte dag, skal køber alligevel betale, som om levering havde fundet sted, medmindre andet er aftalt.

 

7. Ejendomsret

7.1 LAURIDSEN GROUP APS forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter, indtil betaling har fundet sted, selvom køber er begyndt at bruge eller forarbejde produkterne, eller begyndt at inkorporere produkterne i egen applikation.

 

8. Immaterielle rettigheder

8.1 Rettighederne til konstruktion og design af produkter tilhører LAURIDSEN GROUP APS. Produkter må ikke kopieres eller gives videre til tredjepart med henblik på kopiering. Alle tegninger og beskrivelser, der sendes til køber, forbliver LAURIDSEN GROUP APS´s ejendom og må ikke uden forudgående accept fra LAURIDSEN GROUP APS kopieres, videresendes eller vises til tredjemand.

8.2 Hvis bestemmelsen i punkt. 8.1 krænkes, skal køber betale:

1. Kompensation til LAURIDSEN GROUP APS for tab, som kan tilskrives ulovlig kopiering.

2. Alle omkostninger der påføres LAURIDSEN GROUP APS i forbindelse med retslig håndhævelse af LAURIDSEN GROUP APS’s rettigheder.

3. Alle omkostninger der i øvrigt påføres LAURIDSEN GROUP APS i forbindelse med udenretlig håndhævelse af LAURIDSEN GROUP APS’s rettigheder.

8.3Hvis en tredjemands ophavsrettigheder, patenter, designrettigheder, ophavsret, varemærker og lignende krænkes af LAURIDSEN GROUP APS, som følge af deltagelse i købers udviklingsprojekter baseret på købers krav og specifikationer, skal køber dække alle omkostninger, der måtte påføres LAURIDSEN GROUP APS som følge af retssager og erstatningskrav fra tredjemand.

 

9. Tekniske ændringer og godkendelse

9.1 LAURIDSEN GROUP APS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage tekniske og andre ændringer i produkter, herunder bestilte produkter, såfremt det kan ske uden at ændre de aftalte tekniske specifikationer.

9.2 LAURIDSEN GROUP APS påtager sig ikke ansvar for mulige fejl i kataloger og andet skriftligt materiale ud-arbejdet af LAURIDSEN GROUP APS eller for eventuelle fejlfortolkning af de heri givne oplysninger. Køber er fuldt ansvarlig for, at anvendelse, brug og drift af ethvert LAURIDSEN GROUP APS produkt opfylder købers specifikationer for applikationen og gældende lovgivning, uanset om en sådan anvendelse, brug eller drift er godkendt af LAURIDSEN GROUP APS. Det påhviler køber at sikre, at de specificerede produkter opfylder de af køber definerede kriterier til deres anvendelse. LAURIDSEN GROUP APS kan ikke vurdere alle de faktorer, der har indvirkning på produkterne i købers applikation. Det omfatter, men er ikke begrænset til, eksponering til omgivelserne i form af temperatur og fugt, varighed og frekvens i brugen af produkterne. Det er købers ansvar at teste produkterne i applikationen, hvilket også omfatter test af, hvorvidt købers eller tredjeparts komponenter er egnede til at blive forbundet til LAURIDSEN GROUP APS´s produkter. Produkterne må ingen omstændigheder anvendes i fly eller i forbindelse med atomkraft af nogen art.

9.3 Køber påtager sig at indhente alle påkræve alle nationale eller internationale godkendelser for enhver applikation, hvori LAURIDSEN GROUP APS´s produkter anvendes.

 

10. Reklamationer

10.1 Hvis køber ønsker at reklamere over defekte produkter, skal køber straks reklamere til LAURIDSEN GROUP APS.

10.2 Køber skal straks efter modtagelse af en leverance undersøge, om det leverede produkt med hensyn til såvel type, antal, pris, funktion og andre mulige afvigelser svarer til det ordrebekræftede produkt. Hvis køber ønsker at reklamere til LAURIDSEN GROUP APS, skal køber reklamere til LAURIDSEN GROUP APS senest 10 dage efter modtagelsen af produktet, hvis de relevante fejl kunne have været opdaget under købers inspektion ved modtagelsen af de leverede produkter.

10.3 Skader, fejl og mangler opstået i forbindelse med forsendelse er LAURIDSEN GROUP APS uvedkommende, og reklamationer vedrørende dette skal rettes mod fragtføreren.

10.4 Returnering af vare skal ske i original emballage og uden skader på varen, returnering sker på købers regning og der kan max betales 40% retur af det faktureret beløb af varens pris uden tillæg og yderligere rabatter, vare der er mere ned 6 måneder tages ikke retur, hjemtaget vare på kundens opfordring tages ej heller retur.   

 

11. Garanti og rettigheder i tilfælde af manglende overensstemmelse

11.1 LAURIDSEN GROUP APS garanterer, at produkterne er i overensstemmelse med skriftlige specifikationer, og at de er fri for defekter i materiale og fremstilling under brug og service i en periode på 18 måneder fra produktionsdato, medmindre andet er aftalt. På batterier er der kun 12 måneders garanti. LAURIDSEN GROUP APS garantien gælder kun, såfremt produkterne er blevet anvendt og vedligeholdt korrekt, og ikke er blevet ændret. Garantien dækker ikke slid og ælde. Det er et vilkår for garantien, at aftalebetingelserne overholdes, og produkterne ikke udsættes for voldsom behandling eller utilstrækkelig vedligeholdelse. LAURIDSEN GROUP APS´s garanti gælder kun, hvis produktet er blevet brugt korrekt.

11.2 LAURIDSEN GROUP APS garantiforpligtelse for defekte leverede produkter er begrænset som følger:

11.3 LAURIDSEN GROUP APS kan efter eget valg foretage garantireparation eller levere et erstatningsprodukt for det defekte produkt og kun, hvis LAURIDSEN GROUP APS har modtaget købers skriftlige klage inden for garantiperioden.

11.4 Hvis der konstateres defekter i design, materialer eller produktion af et LAURIDSEN GROUP APS produkt, skal køber straks klage skriftligt til LAURIDSEN GROUP APS. De defekte produkter skal derefter sendes til LAURIDSEN GROUP APS eller til en adresse

fastsat af LAURIDSEN GROUP APS med fragt og forsikring betalt af afsenderen, ledsaget af en beskrivelse af årsagen til returnering. Hvis LAURIDSEN GROUP APS accepterer, at produktet er defekt, og køber har klaget i tide, skal LAURIDSEN GROUP APS returnere et nyt produkt eller det reparerede uden beregning. LAURIDSEN GROUP APS refunderer de fragtomkostninger, som køber har afholdt til at sende det defekte produkt til LAURIDSEN GROUP APS´s adresse, men kun hvis LAURIDSEN GROUP APS skriftligt har godkendt forsendelsesmetoden og de hermed forbundne omkostninger, før afsendelse af produktet.

11.5 LAURIDSEN GROUP APS er under ingen omstændigheder forpligtet til at fjerne, udskifte eller montere LAURIDSEN GROUP APS´s produkter, der er indbygget i andre ikke LAURIDSEN GROUP APS produkter. Erstatningsleverance eller reparation under garantien skal under ingen omstændigheder udføres uden for LAURIDSEN GROUP APS´s adresse.

 

12. Produktansvar

12.1 LAURIDSEN GROUP APS er produktansvarlig i henhold til gældende ufravigelig lovgivning inden for dette område, men påtager sig ikke yderligere ansvar ud over det i lovgivningen specificerede. Ethvert produktansvar, der ikke er fastsat ved lov, men som har udviklet sig i overensstemmelse med retspraksis vedrørende produktansvar frafaldes således udtrykkeligt. Desuden påtager LAURIDSEN GROUP APS sig intet ansvar for driftstab, avancetab eller indirekte tab, som følge af direkte eller indirekte skade forvoldt af LAURIDSEN GROUP APS´s produkter.

12.2 Køber skal skadesløsholde LAURIDSEN GROUP APS, i den udstrækning LAURIDSEN GROUP APS hæfter over for tredjemand for skader eller tab, som LAURIDSEN GROUP APS ikke er ansvarlig for over for køber i henhold til punkt 12.1.

 

13. Force majeure

13.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende dimensioner, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, borgerlige oprør og uroligheder, mangel på transportmuligheder, almindelig vareknaphed, restriktioner i brændstof, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører forårsaget af nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

13.2 De nævnte omstændigheder skal kun resultere i force majeure, hvis deres indflydelse på aftalens opfyldelse på tidspunktet for indgåelse ikke var muligt at forudse.

13.3 Den part, der ønsker at gøre force majeure klausulen gældende, som nævnt i paragraf 13.1, skal straks underrette den anden part skriftligt om start og afslutning af sådanne situationer. I tilfælde af, at der opstår en force majeure situation hos køber, skal køber dække de omkostninger, som sælger har pådraget sig i forbindelse med at sikre og beskytte det pågældende LAURIDSEN GROUP APS produkt.

 

14. Fortrolighed

14.1 Køber er forpligtet til at holde informationer, der udveksles i forbindelse med samhandel med LAURIDSEN GROUP APS, strengt fortroligt over for tredjepart.

 

15. Gældende ret og værneting for tvistigheder

15.1 Eventuelle uenigheder og tvister mellem LAURIDSEN GROUP APS og køber skal afgøres efter dansk ret uden hensyn til lovvalgsregler.

15.2 Medmindre LAURIDSEN GROUP APS giver skriftligt samtykke til en proces med voldgift, som derefter skal finde sted i København, skal alle tvistigheder afgøres ved en retssag ved LAURIDSEN GROUP APS´s værneting ved Retten i Nykøbing Falster eller Østre Landsret, afhængig af arten af den pågældende sag.

 

Gældende fra 1. april 2019

LAURIDSEN GROUP APS Skovstræde 7, 4773 Stensved Tlf:  +45 53 81 21 41 www.lauridsen-group.dk


Acceptér

Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her